Poufność

1. PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRATORA

Nazwa firmy: Scottish Spanish Homes SL („Firma” lub „Odpowiedzialna”).
CIF: B54978368
Adres: Cami de la Capelles 20 Teulada.
Telefon: +34 690783823

E-mail do komunikacji dotyczącej ochrony danych: info@advancedpropertygroup.es.

1.1. Obowiązujące zasady

Nasza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym rozpowszechnianiem tych informacji danych i zgodnie z dyrektywą 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) traci moc oraz, w zakresie nie niezgodnym z powyższym rozporządzeniem, przepisy angielskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych.

Podając nam swoje dane, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę Prywatności, wyrażając wyraźną i wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami i warunkami określonymi tutaj.

Firma może zmienić niniejszą Politykę prywatności, aby dostosować ją do nowego ustawodawstwa, praktyki sądowej lub interpretacji Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Niniejsze warunki prywatności mogą zostać uzupełnione Notą prawną, Polityką dotyczącą plików cookie i Warunkami ogólnymi, które w razie potrzeby są gromadzone dla niektórych produktów lub usług, jeśli określony dostęp wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

1.2. Inspektor ochrony danych

Spółka nie posiada inspektora ochrony danych.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych służy następującym celom:

- Przekazywania Państwu informacji o produktach i usługach oferowanych przez naszą firmę i szczegółowo opisanych na tej stronie, co może skutkować wystawieniem profesjonalnych rekomendacji w zakresie obsługi nieruchomości.

- Zawrzeć umowę na nasze usługi poprzez akceptację odpowiedniej oferty/zamówienia i/lub podpisanie umowy handlowej.

- Wysyłać Ci e-mailem i/lub pocztą aktualności i aktualizacje dotyczące naszej organizacji, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.

-Zarządzanie użytkownikami Serwisu oraz w razie potrzeby aktywowanie i administrowanie rejestracją jako Użytkownik w zastrzeżonym obszarze Serwisu.

-Kanał, w którym można przesyłać prośby o informacje, sugestie i skargi od zainteresowanych stron w celu zarządzania nimi i rozwiązywania problemów.

-Informować Cię za pomocą środków elektronicznych lub urządzeń mobilnych o wszelkich informacjach, które mogą Cię zainteresować;

-Zarządzaj wysyłaniem newslettera do użytkowników, którzy go zapisali.

2.1. Okres przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne, aby odpowiedzieć na pytania lub rozwiązać problemy, wprowadzić ulepszenia, aktywować usługi i spełnić wymogi obowiązującego prawa. Oznacza to, że może przechowywać dane osobowe przez rozsądny okres czasu nawet po zaprzestaniu korzystania przez osobę zainteresowaną ze STRONY INTERNETOWEJ.

W przypadku subskrypcji Twoje dane osobowe będziemy przechowywać od chwili wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej wycofania lub zażądania ograniczenia przetwarzania. W takich przypadkach będziemy blokować Twoje dane przez okres wymagany przez prawo.

3. LEGITYMACJA I ZBIERANE DANE

Zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych polega na wyrażeniu wyraźnej zgody w drodze działania potwierdzającego (wypełnij odpowiedni formularz i zaznacz pole oznaczające akceptację niniejszej polityki) w momencie przekazania nam swoich danych osobowych.

3.1. Zgoda na przetwarzanie Twoich danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów są litery a), b) i c) nr 1 art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.

-Użytkownik i/lub Klient wyrazili wyraźną zgodę na opisane cele wymagające przetwarzania danych Użytkownika i/lub Klienta, a także w ramach stosunków umownych lub przedumownych, na informowanie ich o swoich żądania informacji i/lub realizacji świadczenia usługi.

-Użytkownik i/lub Klient wyraził wyraźną zgodę poprzez pozytywne i potwierdzające działanie (wypełniając odpowiedni formularz i zaznaczając pole akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazania nam swoich danych osobowych.

3.2. Kategorie danych

Gromadzone dane zaliczają się do kategorii danych identyfikujących, takich jak: Imię i Nazwisko, Telefon, Adres pocztowy, Firma, E-mail, a także adres IP, z którego można uzyskać dostęp do formularza zbierania danych.

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W ramach naszego zobowiązania do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych informujemy, że zostały podjęte niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz zapobiec ich modyfikacji, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na jakie są one narażone, zgodnie z art. 32 RODO UE 679/2016.

5. TRANSMISJA DANYCH

Nie będzie żadnego transferu danych ani międzynarodowego transferu Twoich danych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne lub gdy będzie to wymagane przez organ sądowy.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każda zainteresowana osoba ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące jej dane osobowe, czy nie. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania danych nieprawidłowych lub, w razie potrzeby, żądania ich usunięcia, gdy m.in. dane nie są już potrzebne do ściągania kar finansowych. W określonych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku zachowamy je wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Zainteresowani, ze względów związanych z ich szczególną sytuacją, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Osoba odpowiedzialna za plik zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że z ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenośność danych. a także wycofać wyrażoną zgodę.

6.1. Jak skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną, prosząc o odpowiedni formularz umożliwiający skorzystanie z wybranego prawa. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w celu uzyskania dalszych informacji na temat Twoich praw. Dane kontaktowe w celu skorzystania z Twoich praw to numer telefonu +34 690783823 i adres e-mail: info@advancedpropertygroup.es. Pamiętaj, aby dołączyć kopię dokumentu, który pozwoli nam Cię zidentyfikować.

7. ZGODA NA PRZESYŁANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Podobnie, zgodnie z przepisami ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, wypełniając formularz zbierania danych i zaznaczając odpowiednie pole „Akceptuję przesyłanie wiadomości elektronicznych”, wyrażasz wyraźną zgodę na przesyłanie informacji o Spółce na Twój adres e-mail, telefon, faks lub inną drogą elektroniczną.

© 2024 · Advanced Property Group · Nota prawna · Prywatność · Cookies · Mapa strony · Projekt: Mediaelx

WhatsApp